Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kolejnej edycji konferencji HABITATY. Zaproszenie kierujemy do pracowników naukowych, doktorantów, studentów, praktykujących architektów, działaczy społecznych i innych osób zainteresowanych podjętą problematyką.

We cordially invite to participate in next editions of the HABITATS conference. The invitation is addressed to scholars, PhD researchers, students, architects, activists and any others interested in the cinference subject.

TEMATYKA KONFERENCJI

     Temat badawczy jest kontynuacją badań prowadzonych w ramach Szkoły Naukowej Habitat. Problematyka kolejnej edycji Szkoły Naukowej pt. Teoria Habitatu – współczesny kontekst jest podsumowaniem jej 30-letniego dorobku teoretyczno-wydawniczego oraz poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie, jak zmieniła się koncepcja habitatu w tym okresie, co do kształtowania  środowiska naturalnego, kulturowego i społecznego. Celem konferencji jest przedstawienie najnowszych badań i studiów dotyczących teorii architektury mieszkaniowej oraz założeń ideowo-projektowych kształtowania środowiska życia człowieka.

     Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, dla prezentacji najnowszych badań z różnych dyscyplin – dotyczących kształtowania środowiska mieszkaniowego w aspekcie architektonicznym, socjologicznym, psychologicznym, technologicznym etc. Planowane efekty konferencji cyklicznych Szkoły Naukowej Habitat to przede wszystkim budowanie teorii architektury mieszkaniowej i jej zastosowań w praktyce.

CONFERENCE’S SUBJECT

The current topic is a continuation of research conducted as a part of the Habitat Scientific School and it is also intended as a summary of its 30-year theoretical and publishing output. The primary research question is: how the Habitat concepts have changed in the natural, cultural and social environment for the last thirty years. The aim of the conference is to present the latest research and studies on the theory of housing architecture as well as ideological and design assumptions of a human life environment.

     The conference has an interdisciplinary character, the latest research will be presented in various disciplines regarding Habitat – formation of the housing environment in the architectural, sociological, psychological, technological aspects, etc. The effects of the cyclical conferences of the Scientific School of Habitat are primarily a creation of the theory of residential architecture and its implementations in practical approach.

     Problematyka konferencji obejmuje trzy bloki tematyczne: teorię habitatu, praktykę architektoniczną oraz politykę mieszkaniową.

TEORIA HABITATU

• Określenie założeń ideowych współczesnego habitatu
• Habitat w środowisku naturalnym i kulturowym
• Realizacja potrzeb współczesnego człowieka w środowisku mieszkaniowym
• Miejsce habitatu w przestrzeni zurbanizowanej
• Modele architektoniczno-przestrzenne habitatu
• Wpływ infrastruktury i technologii na przemiany środowiska mieszkaniowego

PRAKTYKA ARCHITEKTONICZNA

Habitat NOW – przykłady współczesnych realizacji zespołów mieszkaniowych o wysokich walorach społeczno-przestrzennych
• Rola architekta, inwestora i mieszkańców w kształtowaniu habitatu
• Wpływ czynników prawno-ekonomicznych na jakość środowiska mieszkaniowego
• Wykorzystanie badań naukowych w praktyce projektowej

POLITYKA MIESZKANIOWA

• Wpływ polityki społeczno-ekonomicznej na kształtowanie zrównoważonego środowiska mieszkaniowego
• Wpływ procesów planistycznych na tworzenie ładu przestrzennego w środowisku mieszkaniowym
• Założenia programowe współczesnej polityki mieszkaniowej
• Określenie standardów architektoniczno-urbanistycznych w nowo projektowanych zespołach mieszkaniowych
• Wpływ badań naukowych na politykę mieszkaniową

     The issues of the conference include three thematic blocks: the theory of the habitat, architectural practice and housing policy.

THEORY OF HABITAT

• Ideological assumptions of a modern habitat
• Habitat in a natural and cultural environment
• Implementation of the needs of modern man in a residential environment
• Role of the habitat in urban areas
• Architectural and spatial models of a habitat
• infrastructural and technological influences on housing environment changes

ARCHITECTURAL PRACTICE

Habitat NOW – examples of contemporary implementations of housing complexes with high socio-spatial values
• The role of an architect, investor and residents in the process of habitat formation
• The impact of legal and economic factors on the quality of the housing environment
• The use of scientific research in architectural practice

HOUSING POLICY

• The impact of socio-economic policy on formation a sustainable housing environment
• The impact of planning processes on the creation of spatial order in a residential environment
• Program assumptions of the contemporary housing policy
• Architectural and urban standards in newly designed housing complexes
• The impact of scientific research on housing policy

SZKOŁA NAUKOWA HABITATY

Szkoła Naukowa HABITAT to przede wszystkim budowanie teorii architektury mieszkaniowej i analiza jej zastosowania w praktyce. To także prezentacja najnowszych badań i poszukiwań z różnych dyscyplin wiedzy, dotyczących kształtowania współczesnego środowiska mieszkaniowego w aspekcie architektonicznym, socjologicznym, psychologicznym, technologicznym ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia estetyczne.

SCIENTIFIC SCHOOL HABITAT

The HABITAT Scientific School is primarily focuses on the theory of housing architecture and analyzing its application in practice. It is also a presentation of the latest research and exploration of various disciplines of knowledge concerning the shaping of the modern housing environment in the architectural, sociological, psychological and technological aspects with particular attention to aesthetic issues.

 

LAT DZIAŁALNOŚCI
KONFERENCJI NAUKOWYCH
WYDANYCH MONOGRAFII
AUTORÓW PUBLIKACJI
ORGANIZATORZY
CONFERENCE ORGANIZERS
PATRONAT HONOROWY
HONORARY PATRONAGE
PARTNERZY
PARTNERS

PFR Nieruchomości S.A. jest spółką zależną Polskiego Funduszu Rozwoju – grupy instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestującej w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju. PFR Nieruchomości S.A. wzmacnia potencjał ogólnopolskiego rynku mieszkaniowego poprzez realizację inwestycji o istotnym znaczeniu dla lokalnych społeczności. Naszą misją jest zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem, także dla słabiej uposażonych rodzin. Działamy na zasadach komercyjnych, bez angażowania pieniędzy podatników.

PATRONAT MEDIALNY
MEDIA PATRONAGE