WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

Publikacja pokonferencyjna będzie wydana w formie monografii wieloautorskiej w języku angielskim. Chcąc usprawnić prace związane z wydawnictwem HABITAT prosimy Autorów o przestrzeganie niżej zaproponowanych zasad.

Tekst referatu powinien być napisany w formacie Microsoft Word z rozszerzeniem doc, wersja 97 – 2003. Minimalna, bezwzględnie wymagana ilość znaków 18 000 ze spacjami (sam tekst). Należy stosować standardowe marginesy z wyrównaniem do lewej i automatycznym dzieleniem wyrazów, czcionkę Arial wysokości 11 punktów z podwójną interlinią.

Podajemy szablon referatu:

IMIĘ I NAZWISKO * (czcionka 11) – w przypisie dolnym afiliacja autora: nazwisko, imię, stopień np. dr inż. arch, tytuł naukowy, uczelnia, wydział, instytut.

TYTUŁ REFERATU w języku polskim i angielskim (czcionka 11),

TEKST REFERATU – objętość min. 18 000 znaków ze spacjami (czcionka 11), BIBLIOGRAFIA (czcionka 9) – bibliografia powinna być uporządkowana alfabetycznie. Do każdej z pozycji powinien znaleźć się stosowny odnośnik w tekście (numer pozycji w nawiasie kwadratowym).

Należy stosować następujący zapis adresów bibliograficznych:

Książki: nazwisko i inicjał imienia autora, tytuł pracy, tom, nazwa wydawcy, miejsce i rok wydania, np.:
[1] Huntington S.P., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, MUZA, Warszawa 2008.

Artykuły z czasopisma: nazwisko i inicjał imienia autora, tytuł pracy, nazwa czasopisma w cudzysłowie, rok, tom, strony. Np.:
[3] Norberg – Schulz Ch., Heideggera myśli o architekturze, „Architektura” 1985, Nr 1(243), s.18 – 21.

Prace zbiorowe: nazwisko i inicjał imienia autora, tytuł pracy, [w:] nazwisko i inicjał imienia redaktora, tytuł pracy, tom, nazwa wydawcy, miejsce i rok wydania, strony. np.:
[5] Butters Ch., Housing and timber construction in Norway: status, trends and perspektives for sustainability, [w:] K. Kuismanen (red.), Eco-House North, Oulu 2007, s. 138–147.

PRZYPISY: zaleca się stosowanie przypisów rzeczowych, (komentujących i uzupełniających fragment tekstu), umieszczonych na końcu tekstu.

STRESZCZENIE – streszczenie w języku polskim i angielskim – max 300 słów (czcionka 9)

SPIS ILUSTRACJI – w języku angielskim (czcionka 9) – ilustracje powinny mieć stosowne odnośniki w tekście w nawiasach okrągłych w zapisie (Il.1), numeracja ilustracji powinna być zgodna z kolejnością zamieszczenia ich w tekście.

SŁOWA KLUCZOWE– w języku polskim i angielskim (czcionka 9)

ILUSTRACJE na 1-2 strony (z uwzględnieniem że wydawnictwo jest czarno – białe i z zachowaniem praw autorskich do zdjęcia/rysunku), należy dostarczyć zapisane w formatach graficznych TIFF, JPG (nieskompresowany) z rozdzielczością co najmniej 300 dpi .

Wraz z wydrukiem referatu (w dwóch egzemplarzach) należy dostarczyć wersję elektroniczną na nośnikach CD-R lub DVD (Część tekstowa – jeden plik, zdjęcia w folderze – każde w osobnym pliku) w dniu konferencji.

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

The post-conference publication will be published in the form of a multi-author monograph. In order to improve the work related to the HABITAT publishing house, we kindly ask the authors to abide by the following rules.

The text of the paper should be written in Microsoft Word format with the extension doc, version 97 – 2003. Minimum, absolutely required number of characters 18 000 with spaces (text only). Use standard margins with left alignment and automatic hyphenation, an Arial font with a height of 11 points with double leading.


We give the template of the paper:

NAME AND SURNAME * (font 11) – in the footnote, the affiliation of the author: surname, first name, grade eg dr inż. arch, academic title, university, faculty, institute.

TITLE OF THE SUBMISSION in Polish and English (font 11),

TEXT OF THE SUBMISSION – volume min. 18,000 characters with spaces (font 11), BIBLIOGRAPHY (font 9) – the bibliography should be arranged in alphabetical order. Each item should have an appropriate reference in the text (item number in square brackets).

The following record of bibliographic addresses should be used:

Books: name and initial of the author’s name, title of the work, volume, name of the publisher, place and year of publication, e.g.
[1] Huntington S.P., The clash of civilizations and the new shape of world order, MUZA, Warsaw 2008.

Articles from the journal: surname and initial of the author’s name, title of the work, name of the journal in quotation marks, year, volume, pages. Ex .:
[3] Norberg – Schulz Ch., Heidegger thinks about architecture, „Architektura” 1985, No. 1 (243), pp. 18-21.

Collective works: surname and initial of the author’s name, title of the work, [in:] surname and initial of the editor’s name, title of the work, volume, name of the publisher, place and year of publication, pages. eg .:
[5] Butters Ch., Housing and timber construction in Norway: status, trends and perspectives for sustainability, [in:] K. Kuismanen (ed.), Eco-House North, Oulu 2007, pp. 138-147.

FOOTNOTES: it is recommended to use footnotes (commenting and supplementing the text) placed at the end of the text.

SUMMARY – abstract in Polish and English – max 300 words (font 9)

LIST OF ILLUSTRATIONS – in English (font 9) – the illustrations should have appropriate references in the text in round brackets in the record (Figure 1), the numbering of the illustrations should be consistent with the order in which they are placed in the text.

KEYWORDS – in Polish and English (font 9)

ILLUSTRATIONS for 1-2 pages (taking into account that the publishing house is black and white and preserving the copyright for the picture / drawing), should be provided in TIFF, JPG (uncompressed) graphic formats with a resolution of at least 300 dpi.

Together with the printout of the paper (in duplicate), an electronic version should be provided on CD-R or DVD media (Text part – one file, photos in a folder – each in a separate file) on the day of the conference.